Primăria comunei Coşniţa, r-nul Dubăsari, anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de director al Școlii de Arte.

Documentele pentru participare la concurs pot fi depuse la primărie în termen de 30 zile de la data publicării anunţului.

La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele criterii:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare (profil managerial, artă sau design) ;
 • are vechime în muncă de cel puțin 3 ani;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensia pentru limita de vîrstă;
 • posedă limba română;
 • este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 • nu are antecedente penale.

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/ e-mail dosarul de concurs, care conţine:

 • cererea de înscriere;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile actelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar (care poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere);
 • certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic, și neuropsihic;
 • copia carnetului de muncă sau actele care confirmă vechimea în muncă;
 • programul de activitate și dezvoltare al instituției pentru următorii 5 ani.

Dosarul candidatului se va prezenta într-un singur exemplar. Fiecare filă se numeroteză, iar numărul total de file se vor consemna în cuprins. Cuprinsul va fi în două exemplare, un exemplar se restituie contra semnătură persoanei care a depus dosarul.

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa la tel de contact:(0248)-44-238, sau poşta electronică aplcosnita@mail.ru persoană resposabilă Gheorghe Petică – Secretarul Consiliului local Coşniţa.