Primăria comunei Coşniţa, r-nul Dubăsari, anunţă vacantă funcţia de director al Casei de Cultură din s. Pohrebea.

Persoanele interesate a fi angajate la funcţia enunţată pot depune actele corespunzătoare la primărie pînă la data de 15 septembrie 2020.

La funcția de director poate candida persoana care întrunește următoarele criterii:

 • deține cetățenia Republicii Moldova;
 • are studii superioare universitare (preferabil de profil umanistic) ;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensia pentru limita de vîrstă;
 • posedă limba română;
 • este aptă din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției;
 • nu are antecedente penale.

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/ e-mail dosarul spre examinare la sediul primăriei, care conţine:

 • cererea de angajare;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile actelor de studii;
 • curriculum vitae;
 • cazier judiciar (care la etapa depunerii actelor poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere, urmînd a fi prezentat în original în cazul confirmării angajării);
 • certificatul medical din care rezultă că este apt medical, fizic, și neuropsihic (care la etapa depunerii actelor poate fi înlocuit cu declaraţia pe propria răspundere, urmînd a fi prezentat în original în cazul confirmării angajării);
 • Planul de activitate a instituţiei pentru un an calendaristic.

Dosarul candidatului se va prezenta într-un singur exemplar. Fiecare filă se numerotează, iar numărul total de file se vor consemna în cererea de angajare. Cererea va fi în două exemplare, un exemplar se restituie contra semnătură persoanei care a depus dosarul (*pentru dosarele depuse în formă imprimată).

Pentru informaţii suplimentare, Vă puteţi adresa la tel de contact:(0248)-44-238, sau poşta electronică aplcosnita@mail.ru persoană resposabilă Gheorghe Petică – Secretarul Consiliului local Coşniţa.